Stránka „Pokyny“

1. Spustite lôžko/zdvihák vaku a podložku vaku na najnižšie nastavenie. 

 

 

2. Umiestnite debnu vaku na obilie tak, že k tunelu bude smerovať správna strana (označené na veku debny) 

 

 

3. Otvorte debnu 

 

 

4. Umiestnite vak tak, aby sa nálepka nábežnej hrany nachádzala na začiatku vaku 

 

 

Pomôcka: Pri ťahaní za vonkajšiu stranu skladov stohu by mali byť orientované sklady čiernou stranou k vám a bielou stranou k tunelu stroja  

 

 

5. Zaveste vak na zdvihák vaku, aby boli logo/indikátor napnutia v polohe 10. alebo 2. hodiny na tuneli vrecovača. To pomôže zaistiť správnu indikáciu napnutia plastu. Ak je logo umiestnené inak, môžu byť uvádzané nesprávne indikácie napnutia, čo môže spôsobiť zlyhanie vaku. Ak bude vak umiestnený nesprávne alebo bude príliš napnutý, záruka stráca platnosť.

 

 

6. Zdvihnite zdvihák a jemne zasuňte vak do pozície, v ktorej je ho možné zaistiť na podložke vaku

 

 

7. Zasuňte hornú polohu vaku čo najďalej na tunel alebo do polohy odporúčanej výrobcom stroja

 

 

8. Posuňte vak do miesta na podložke vaku a mierne zdvihnite podložku vaku

 

 

9. Dbajte na to, aby sa v oblasti podložky nenachádzali žiadne záhyby a na obe strany podložky na základni tunela boli rovnako voľné