Stránka Principy skladování

Principy skladování

Výroba siláže je konzervační technika založená na skladování za nepřítomnosti kyslíku, namísto toho bakterie fermentují cukry na kyseliny, což snižuje pH píce. V dalším průběhu procesu se hladina pH snižuje, dokud se nevytvoří stabilní prostředí. Tím se také zastaví vznik nežádoucích mikroorganismů. Pokud do siláže neproniká žádný vzduch, je konzervována jako krmivo pro dobytek s vysokou výživovou hodnotou.

Vaky na zrno zajišťují kontrolovanou atmosféru s nízkým obsahem kyslíku. Během procesu dýchání zrna, hmyzu a hub dochází ke spotřebování kyslíku a uvolňování oxidu uhličitého. Po skončení tohoto procesu jsou živiny a kvalita zrna stabilní. Toto představuje hlavní rozdíl mezi systémem skladování ve vacích ve srovnání s tradičním skladovacím systémem, kdy neustále dochází k výměně plynů a vlhkosti.

Periodická kontrola

Je důležité ochránit vaky před možným poničením. Často kontrolujte poškození vaků a případné poškození ihned opravte.

Velké škody mohou být způsobeny zvířaty. Chraňte prostor skladování před hospodářskými a domácími zvířaty. Může být nutné instalovat elektrický ohradník nebo síť proti ptákům.

Udržováním posečeného trávníku nebude docházet na přilákání hlodavců nebo malých savců, případně je možno uložit vaky na štěrk nebo betonové panely.

Po každém vytahování krmiva vak zavřete a ukliďte rozsypané krmivo tak, aby dané místo nelákalo hlodavce.

V okolí vaků nepoužívejte prostředky na hubení plevele, protože chemické látky mohou vést k poškození vaku.

Nenechte děti si na vacích hrát nebo po nich chodit.

Volné konce zajistěte závažím, abyste zabránili poškození větrem, a po bouřích vaky zkontrolujte.

Pravidelně vaky kontrolujte. Díry podle potřeby opravte pomocí záplatovací pásky. Nepoužívejte lepicí pásku, není stabilní proti ultrafialovému záření.

Umístění vaku

Může mít okamžitý vliv na následnou kvalitu, proto zvolte správné umístění:

  • Vaky umístěte na dobře vysušený, pevný povrch. Měl by být bez kamenů a ostrých předmětů, které by mohly vak poškodit. Plocha by měla být tak rovná, aby se obsah vaku nehýbal.
  • Zkontrolujte, aby byla pole bez strniště a plevele.
  • Umístěte vaky v místě, které umožňuje snadné odebrání krmiva.•Mezi vaky udržujte průchod pro snadný přístup.
  • Orientace vaků musí být od severu k jihu, aby bylo umožněno rovnoměrné šíření tepla.•V ideálním případě neumísťujte vaky AgFlex pod stromy, mohlo by dojít k poškození malými větvemi.
  • Umístění v blízkosti frekventovaných silnic nebo oblastí s vysokou mírou pohybu snižuje vliv aktivity zvířat.